Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng - kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra
Công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng - kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra 

Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức; dân chủ trong Đảng và đồng thuận xã hội được phát huy. Cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và công cuộc đổi mới.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 với nội dung Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: X.Trung

 

Nhìn chung, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế ở cơ sở; chăm lo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đa số các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng; thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống hàng ngày. Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tận tụy phục vụ Nhân dân; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Trình độ, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội của cán bộ ngày càng được nâng lên. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được đề cao. 

 

Những kết quả đạt được trên chính là những điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, cùng với chú trọng xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng và lý luận; đạo đức; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng..., từ đầu nhiệm kỳ X đến nay, Đảng bộ Lâm Đồng đã tập trung xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời tăng cường thi hành Điều lệ Đảng. 

 

TẬP TRUNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 

Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh và Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 317 lớp quán triệt cho 47.896 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, giáo viên, chức sắc tôn giáo tham dự, trong đó đảng viên tham gia đạt trên 95%. 

 

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 48 và Kế hoạch số 49-KH/TU; UBND tỉnh ban hành 2 kế hoạch để triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 

Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 12 đảng bộ huyện và thành phố, 4 đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 đảng bộ cơ sở, với 749 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 3.251 chi bộ trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận; 45.177 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,47% dân số. Toàn tỉnh hiện có 4.190 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ các cấp, trong đó: cấp tỉnh 51 (khuyết 3), cấp huyện 612, cấp cơ sở 3.526 đồng chí; có 35.778 cán bộ, công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang), trong đó: khối Đảng, đoàn thể 1.382 người, khối chính quyền 34.384 người. 

Việc thực hiện các chủ trương thí điểm về hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát để thí điểm. Đến nay, đã có Thành ủy Đà Lạt và Huyện ủy Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Lâm Hà đang xây dựng đề án. Việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh được tổ chức triển khai. Đã có 6/12 huyện, thành phố thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ; 12/12 huyện, thành phố thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 6/12 bí thư cấp huyện, 82/147 bí thư cấp xã, phường, thị trấn đang thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Đầu năm 2019, đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh theo chủ trương của Trung ương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng; rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các tổ chức đảng đã và đang được tổ chức thực hiện tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Đến nay, có 3 huyện tiến hành xây dựng đề án sáp nhập 7 đơn vị hành chính cấp xã và khoảng 800 thôn, tổ dân phố. 

 

Để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc phân công, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy căn cứ vào các văn bản trên và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng các quy chế làm việc của cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy định số 02-QĐ/TU ngày 31/10/2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready