Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng 

Ngày 7/4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,
 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
 phát biểu tại buổi làm việc

 Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại buổi làm việc

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, với sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện và sự đồng tình của Nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đoàn kết một lòng, khắc phục những hạn chế khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Thời gian qua, Lâm Đồng xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2010 - 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh duy trì đạt trên 14%. Quy mô, chất lượng nền kinh tế tăng đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của Lâm Đồng tiếp tục khẳng định ưu thế. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đứng đầu cả nước; du lịch, dịch vụ tiếp tục được nâng cao chất lượng để trở thành ngành kinh tế động lực; công nghiệp phát triển theo hướng chọn lọc, tập trung những ngành, lĩnh vực có lợi thế. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt những kết quả quan trọng…

 Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và của Nhân dân nên đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 8,23%. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 59,74 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đến thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 7/2018), có 13/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội ước đạt và vượt so với Nghị quyết. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tiến bộ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, phát biểu tại buổi làm việc

 Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt cũng đã báo cáo thêm với Đoàn công tác một số nội dung như: Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Lâm Đồng - thực hiện thể chế, kinh tế thị trường; về thực hiện ba đột phá chiến lược của Lâm Đồng; về phát triển nhanh và bền vững; giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, quản lý xã hội, bảo vệ môi trường; về kết hợp tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; về định hướng phát triển Lâm Đồng trong 5, 10 năm tới, tầm nhìn đến 2045… 

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu của Trung ương cũng như của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến sự phát triển chung của Lâm Đồng thời gian qua với những tiềm năng thế mạnh cũng như khó khăn vướng mắc và một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến khẳng định: Thời gian qua, Lâm Đồng đã cố gắng bám sát các nội dung mà Cương lĩnh 2011 đề ra bằng các nghị quyết của Đảng và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Kinh tế không ngừng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ có mức phát triển vượt bậc, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tốt. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng có nhiều thay đổi tích cực; uy tín của Đảng và niềm tin của Nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng lên. Công tác sắp xếp bộ máy và tinh giảm biên chế đã được Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả… 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại buổi làm việc

 Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Trung ương như: Cần khẩn trương hoàn thiện các cơ chế chính sách để thực hiện các chủ trương tái cơ cấu lại nền kinh tế; hình thành được hệ thống phân phối các mặt hàng nông sản trong toàn quốc, xây dựng thương hiệu mạnh để hội nhập quốc tế; cần quy hoạch sản phẩm du lịch để không bị trùng lắp; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở trong Đại hội Đảng sắp tới… 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Lâm Đồng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, tốc độ tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả nổi bật, áp dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất. Điểm nổi bật nữa của Lâm Đồng, đó là thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực; văn hóa xã hội được chú trọng.

Toàn cảnh buổi làm việc

 Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Lâm Đồng đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và gợi mở những cách tiếp cận mới, giải pháp mới nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng để phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Đồng thời đồng chí cũng đã ghi nhận những kiến nghị của Lâm Đồng để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready