Trân trọng giới thiệu đến các cá nhân và đơn vị CD ROM niên giám Thống kê năm 2009

Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng các thông tin thống kê một cách có hệ thống và khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, quản lư của lănh đạo các cấp, các ngành và các đối tượng dùng tin.

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng biên soạn cuốn Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009 bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

Nội dung cuốn sách gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng t́nh h́nh kinh tế-xă hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2005, thời kỳ 2006-2009 (trong đó có một số chỉ tiêu hệ thống từ năm 1995 đến nay) được phân theo theo từng ngành kinh tế, loại h́nh kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu mới thống nhất trong cả nước. Đặc biệt, trong lần xuất bản này, Cục Thống kê Lâm Đồng công bố sơ bộ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009; đồng thời công bố số liệu dân số điều chỉnh thời kỳ 2005-2009 (số liệu điều chỉnh dựa trên kết quả 2 cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999 - năm 2009 và các cuộc điều tra mẫu hàng năm).

Cục Thống kê Lâm Đồng chân thành cảm ơn những ư kiến đóng góp quư báu của độc giả với những lần xuất bản trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ư kiến đóng góp trong lần xuất bản này để Niên giám Thống kê Lâm Đồng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin Thống kê.

Các ư kiến đóng góp xin liên hệ với Cục Thống kê Lâm Đồng (qua pḥng Tổng hợp) địa chỉ: số 10 đường 3 tháng 4, TP Đà Lạt- Điện thoại 063.3825016

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                          CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG

 

In order to satisfy a need of exploiting and using statistical information in a system to serve the research and the management of all levels of leaders, and all the subjects that use informations.

Lam Dong Statistical Office compiles the book Lam Dong statistical year book 2009 by bilingually: Vietnamese and English.

This book comprises basic data reflecting the general socio-economic dynamic and situation of Lam Dong province in 2005, and in the period from 2006 to 2009 (Among of them, there are some systematical targets from 1995) according to each economical branch, each economical composition and each administrative.  The data is exactly gathered and calculated following the methods that are assigned in force of Viet Nam statistical branch and following the forms and targets that are united in all our country . Specially, in this publishing, Lam Dong Statistical Office preliminarily announces the result of the Preliminary result of the Census population and housing in 1/4/2009; at the same time, we announce the corrected population data in the period from 2005 to 2009 (this corrected data is relied on the result of two the Census population and housing  in 1999- 2009 and the annual sample survey)

Lam Dong Statistical Office thanks sincerely all the reader’s highly valuable comments in the last publishing as well as in this publishing so that Lam Dong statistical year book more and more perfect to satify the subjects that use statistical informations.

If having any comments, please contact with Lam Dong Statistical Office (Contacting directly at General bureau)  Address: 10 - 3/4 street- Dalat city. Tel: 063.3825016

Thanks form  the bottom of our heart!

                                                                                                  Lam dong statistical office

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG: NGUYỄN TẤN CHÂU

Biên tập: Pḥng Tổng hợp và các pḥng nghịệp vụ. Tel: (063).3825016 - Email: lamdong@gso.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 11/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cấp ngày 17/5/2010.