Trân trọng giới thiệu đến các cá nhân và đơn vị CD ROM niên giám Thống kê năm 2005

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng các thông tin thống kê một cách có hệ thống phục vụ công tác nghiên cứu, quản lư của lănh đạo các cấp, các ngành và các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thông kê sau khi Luật Thống kê có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004.

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng biên soạn và phát hành đĩa CD-ROM “Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2005” bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

Kết cấu gồm các nội dung: Luật Thống kê và Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng; 30 năm xây dựng và phát triển Ngành Thống kê Lâm Đồng; thực trạng kinh tế- xă hội tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2001-2005 và số liệu phản ánh khái quát động thái t́nh h́nh kinh tế – xă hội của tỉnh Lâm Đồng phân theo theo từng ngành kinh tế, loại h́nh kinh tế và đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và một số thuật ngữ thống kê.

Trong quá tŕnh biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quư độc giả để nghiên cứu, bổ sung cho kỳ xuất bản sau .

Xin chân thành cảm ơn!

 Fore words

In order to satisfy a need of exploiting and using statistical information in a system to serve the research and the management of all levels of leaders, branches and all the subjets that have a need of using statistical informations after the statistical law has been validity since the beginning of the year 2004 (01/01/2004)

Lam Dong Statistical Office compile and issue the compact disk “Lam Dong statistical year book” by bilingually: Vietnamese and English.

The structure of the compact disk includes the following contents: Statistical law, 40/2004/NĐ-CP decree, that is promulgated from the date 13/02/2004, prescribes details and guides to carry out some articles of Statistical Law; the function, the mission and the organizational system of Lam Dong Statistical office; thirty years with the building and the developping of Lam Dong statistical branch; the reality of economy and society of Lam Dong province from 2001 to 2005 and the data that reflects the general sosio-economic dynamic and situation of Lam Dong province according to each economical branch, each economical composition and each administrative.

The data is exactly gathered and calculated following the methods that are assigned in force of Viet Nam statistical branch and some statistical vocabulary.

It is impossible to void mistakes in the process of compilation. We hope that we’ll receive many reader’s comments in order to research and to add it in the next edition.

Thanks from the bottom of our heart!

                                                                 Lam dong statistical office

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG: NGUYỄN TẤN CHÂU

Biên tập: Pḥng Tổng hợp. Tel: (063).825016 - Email: lamdong@gso.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 27/GP-SVHTT do Sở Văn hoá thông tin Lâm Đồng cấp ngày 11/4/2006.