CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

ĐƠN VỊ

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ CÔNG BỐ

Số TTHC

Cấp Sở , ngành (1434 TTHC)

1

Sở Tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

25 TTHC

2

Sở Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 37 TTHC

3

Sở Nội vụ

QĐ 2475/QĐ-UBND ngày 8/11/2018

37 TTHC

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

35 TTHC

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

09 TTHC

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

76 TTHC

5

Sở Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

9 TTHC

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

3 TTHC

QĐ 1256/QĐ-UBND ngày 10/06/2019

(sửa đổi TTHC)

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

153 TTHC

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

125 TTHC

7

Sở Y tế

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

136 TTHC

8

Sở Ngoại vụ

QĐ 2340/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

5 TTHC

9

Sở Xây dựng

QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

58 TTHC

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

86 TTHC

11

Sở Khoa học và Công nghệ

QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 1/7/2019 (bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung)

65 TTHC

QĐ 227/QĐ-UBND ngày 11/2/2019

12

Sở Công thương


QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019
 

122 TTHC

13

Thanh Tra tỉnh

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

14

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019

88 TTHC

15

Ban Dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

16

Ban quản lý các Khu công nghiệp

QĐ 411/QĐ-UBND ngày 05/03/2019

46 TTHC

17

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019

102 TTHC

18

Sở Giao thông Vận tải

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

78 TTHC

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 30/05/2019

120 TTHC

20

Thủ tục hành chính đặc thù

QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/09/2016

6 TTHC

Cấp huyện (317 TTHC : 296 TTHC + 21 TTHC đặc thù)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019

47 TTHC

2

Lĩnh vực Nội vụ

QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

21 TTHC

  Lĩnh vực Nội vụ (khen thưởng) QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

08 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

8 TTHC

4

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

28 TTHC

5

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

39 TTHC

6

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

7

Nông nghiệp

QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019

17 TTHC

8

Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

6 TTHC

9

Lĩnh vực đất đai

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

7 TTHC

10

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 30/05/2019

18 TTHC

11

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

3 TTHC

12

Lĩnh vực tài nguyên nước

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

13

Lĩnh vực công thương

QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

20 TTHC

14

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

28 TTHC

15

Lĩnh vực tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

4 TTHC

16

Lĩnh vực y tế

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

2 TTHC

17

Lĩnh vực ngoại vụ

QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

1 TTHC

18

Lĩnh vực xây dựng

QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

10 TTHC

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

19

Lĩnh vực giao thông vận tải

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

12 TTHC

20

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

21

Lĩnh vực môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

2 TTHC

22

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

2 TTHC

23

Thủ tục hành chính đặc thù

QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

21 TTHC

Cấp xã (146 TTHC)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019

46 TTHC

2

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

10 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (thi đua)

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

5 TTHC

4

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

32 TTHC

5

Lĩnh vực Giáo dục

QQĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

5 TTHC

6

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

8 TTHC

7

Lĩnh vực Nông nghiệp

QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019

8 TTHC

8

Lĩnh vực Xây dựng

QĐ 2312/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

0 TTHC ( đã bãi bỏ 2 TTHC)

9

Lĩnh vực Y tế

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

6 TTHC

10

Lĩnh vực công thương

QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

2 TTHC

11

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

2 TTHC

12

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

13

Lĩnh vực tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

1 TTHC

14

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 1181/QĐ-UBND ngày 30/05/2019

5 TTHC

15

Lĩnh vực bồi thường nhà nước QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

1 TTHC

16

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

17

Lĩnh vực môi trường QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

18

Lĩnh vực đất đai QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

19

Lĩnh vực Giao thông vận tải

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

9 TTHC

 Liên kết các sở ban ngành

 Liên kết các huyện, thành phố

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready