Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

 

1. Bà Phạm Thị Minh Hiền –  Giám đốc

            Điện thoại: 0917. 409. 807
           Email: 
hienptm@lamdong.gov.vn                                           

2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913. 858. 879

           Email: tuannh@lamdong.gov.vn 

3. Bà Đỗ Thị Lan Hương - Chuyên viên

            Email: huongdtl@lamdong.gov.vn                      

4. Ông Dương Chí Việt - Chuyên viên

         Email: vietdc@lamdong.gov.vn  

5. Ông Hoàng Nguyên Lâm – Chuyên viên

         Email: hoanglam@lamdong.gov.vn

 

Thành lập theo Quyết định 1902/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng