Giới thiệu 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH - HĐND - UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Đồng thời với sự ra đời của UBND cách mạng tỉnh Lâm Đồng (03/02/1976) là sự ra đời Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Không có bất kỳ quyết định nào thể hiện việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh.

Về tên gọi:

- Từ 03/4/1975 đến 02/02/1976: Văn phòng Ủy ban Quân quản (chưa lập tỉnh)

- Từ 03/02/1976 đến 11/8/1976: Văn phòng UBND Cách mạng tỉnh Lâm Đồng.

- Từ ngày 12/8/1976 đến 03/6/2001: Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

- Từ 04/6/2001 đến 22/7/2004: Văn phòng HĐND & UBND tỉnh Lâm Đồng

- Từ 01/8/2004 đến 17/1/2019: Văn Phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng.

- Từ 18/1/2019 đến nay: Văn Phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù không có quyết định thành lập nhưng Văn phòng UBND tỉnh được hình thành trên thực tế, gắn liền với sự hình thành và hoạt động của cơ quan chính quyền Nhà nước cấp tỉnh (Thường trực UBND tỉnh), với bộ máy và con người thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật:

- Quyết định số 170/CP ngày 20/4/1979 của Hội đồng Chính phủ V/v ban hành bản quy định về chế độ công tác của UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. (Tại điều 2 phân công ủy viên thư ký phụ trách Văn phòng ủy ban). Thời điểm đến năm 1979 ở Lâm Đồng chưa có chức danh Chánh Văn phòng UBND tỉnh mà chỉ có một người được phân công với chức danh tương đương gọi là phụ trách văn phòng (lúc đầu là Ông Nguyễn Thanh Tùng, kế tiếp là Ông Phạm Tấn Nhị được phân công phụ trách Văn Phòng). Những người đảm nhiệm chức danh Chánh Văn phòng UBND Tỉnh từ 1976 đến nay:

+ Từ 09/02/1976: Ông Nguyễn Thanh Tùng, ủy viên thư ký, phụ trách VP.

+ Từ 5/1976-1979: Ông Phạm Tấn Nhị (Phụ trách).

+ Từ 1980-1984: Ông Trương Tịnh

+ Từ 1985-1994: Ông Huỳnh Văn Hoàng

+ Từ 1994-2000: Ông Nguyễn Định

+ Từ 2000-2004: Ông Phạm Vĩnh

+ Từ 2004-2005: Ông Trần Phú Điền

+ Từ 2005-2010: Ông Võ Ngọc Hiệp.

+ Từ 2010 đến nay: Ông Phùng Khắc Đồng

- Nghị định 156/HĐBT ngày 17/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) V/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng UBND cấp tỉnh;

- Nghị định 136/2005 ngày 08/11/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND cấp tỉnh (thay thế Nghị định 156/HĐBT ngày 17/12/1981);

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 V/v Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng ban hành các quyết định:

- Quyết định số 110/QĐ-TCUB ngày 30/12/1978 của UBND tỉnh về tổ chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

- Quyết định số 334/QĐ-TCUB ngày 29/6/1983 của UBND tỉnh V/v kiện toàn lại tổ chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

- Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng HĐND & UBND tỉnh. Tại quyết định này, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh bao gồm 11 đơn vị trực thuộc, tăng thêm 8 đơn vị so với quy định tại Nghị định 156/HĐBT ngày 17/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quyết định số 189/2004/QĐ-UB Ngày 13/10/2004 của UBND Tỉnh V/v ban hành bảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn Phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng, thay thế Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001.

Văn phòng UBND tỉnh hoạt động theo chế độ thủ trưởng, có Chánh văn phòng (thủ trưởng cơ quan) và các Phó văn phòng. Tổng số cán bộ công chức hiện có 120 người. Trong đó số làm việc tại Nhà khách là 45 người, làm việc tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh là 75 người (biên chế 58, hợp đồng trong biên chế 9, hợp đồng theo 68 là 5, khoán gọn 3).Trong số 75 Cán bộ, công chức viên chức tại VP UBND tỉnh về trình độ chuyên môn có 02 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 49 đại học, cao đẳng; (số còn lại là lái xe, phục vụ). Số cán bộ công chức có mặt từ những ngày đầu lập tỉnh hiện còn đang làm việc trong cơ quan chỉ vài người (Lê Văn Công - Giám đốc Trung Tâm Lưu Trữ, Nguyễn Thị Bảy - phục vụ; Phạm Văn Thuận - Giám đốc Nhà Khách..)

Đặc điểm của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh là hình thành và hoạt động gắn liền với sự hình thành và hoạt động của UBND tỉnh, mọi hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh đều nhằm vào mục tiêu phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của UBND tỉnh; đó cũng chính là chức năng cơ bản của Văn phòng UBND tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (qua từng giai đoạn):

Giai đoạn đầu: Văn phòng UBND tỉnh có chức năng phục vụ sự quản lý tập trung thống nhất, sự chỉ đạo điều hành mọi mặt công tác của UBND tỉnh (Điều 1: bản quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng UBND cấp tỉnh - ban hành kèm theo nghị định 156/HĐBT ngày 17/12/1981 của Hội đồng Bộ trưởng).

Các bộ phận công tác trong Văn phòng UBND chia thành ba bộ phận công tác:

+ Bộ phận Nghiên cứu tổng hợp

+ Phòng Văn thư - Hành chính - Lưu trữ

+ Phòng Quản trị - Tài vụ

Các phòng có trưởng phòng, phó phòng.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND tỉnh nêu trên tồn tại cho đến ngày 07/5/1998, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1097/1998/QĐ-UB V/v Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Giai đoạn thứ hai: Ngày 19/12/2001 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/2001/QĐ-UB V/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng HĐND & UBND tỉnh Lâm Đồng. Tại quy định này đã xác lập cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, thiết lập mới thêm một số đơn vị trong Văn phòng, theo quy định này Cơ cấu tổ chức Văn phòng gồm:

1. Chánh Văn phòng và một số Phó Văn phòng.

2. Các Phòng và tổ chức trực thuộc Văn phòng:

2.1. Tổ chuyên viên HĐND tỉnh

2.2. Phòng Kinh tế-Tổng hợp

2.3. Phòng Công-nông nghiệp

2.4. Phòng Nội chính.

2.5. Phòng Văn xã

2.6. Phòng Ngoại vụ

2.7. Phòng Hành chính -Tổ chức

2.8. Phòng Quản trị-Tài vụ

2.9. Trung tâm Lưu trữ tỉnh

2.l0. Nhà khách UBND tỉnh.

2.11. Trung tâm Tin học (được thành lập sau, theo quyết định số 12/2002/QĐ-UB ngày 05/02/2002 của UBND tỉnh).

Giai đọan thứ ba: Ngày 13/10/2004 UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 189/2004/QĐ-UB v/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn Phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng, thay thế cho Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001. Tại Quyết định này, các tổ chức, đơn vị trực thuộc Văn Phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng chỉ còn:

+ Phòng Tổng hợp. (cho đến hiện tại chưa hình thành trên thực tế)

+ Phòng Hành chính-Tổ chức.

+ Phòng Quản Trị-Tài Vụ.

+ Phòng Ngoại Vụ.

+ Phòng Tiếp Dân.

+ Trung Tâm Lưu Trữ tỉnh (chuyển Sở Nội vụ từ 11/8/2009).

+ Trung Tâm Tin Học.

+ Trung Tâm Công Báo.

+ Nhà Khách UBND tỉnh.

(Phòng Ngoại Vụ thành lập ngày 18-12-2004 theo quyết định số 235/2004/QĐ-UB, Phòng tiếp dân thành lập Tháng 4/2005).

Giai đoạn thứ tư (năm 2011 đến 2019):

Năm 2011, VP UBND tỉnh đã củng cố tổ chức theo Thông tư Liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28/1/2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ. Đến cuối năm, Văn phòng có Chánh Văn phòng và 04 Phó Chánh Văn phòng; tổ chức bộ máy được cơ cấu thành Khối Nghiên cứu tổng hợp và 04 phòng nghiệp vụ chuyên môn là: Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính (Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 08/3/2011), Phòng Tiếp dân, Phòng Hành chính tổ chức và Phòng Quản trị tài vụ; 03 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Tin học, Nhà khách và Trung tâm Công báo; Trong đó Trung tâm Công báo và Nhà khách hoạt động tự chủ về biên chế và tài chính

Ngày 11/11/2011, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở Phòng Ngoại vụ trước đây.

Giai đoạn thứ năm (năm 2019 đến nay):

Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời Quyết định này cũng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế, số người làm việc, kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi thành lập, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng gồm 01 Chánh văn phòng, 06 Phó Chánh văn phòng, 06 tổ chức hành chính, 04 Khối chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp.

Trên đây là một số ghi chép về quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng từ ngày giải phóng Đà Lạt đến nay./.

Nguồn: Trung Tâm Lưu Trữ tỉnh Lâm đồng