Giới thiệu 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: ĐOÀN VĂN VIỆT

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, 

Số Điện thoại: 02633. 822.738

Email: dvviet@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: NGUYỄN VĂN YÊN

Chức vụỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại:  02633. 822.740

Email: nvyen@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: PHẠM S

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại:  02633. 822.735

Email: phams@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Họ và Tên: PHAN VĂN ĐA

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số Điện thoại:  02633. 822.736

Email: dapv@lamdong.gov.vn