Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Modify settings and columns
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập
Pages
  
View: 
default.aspx
defaultUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/11/2018 11:40 CHVo Thanh Phuc DucVPUBND - Giao diện chung
Kếtquảntiếpcôngdânđịnhkỳtháng01năm2018.aspx
Kếtquảntiếpcôngdânđịnhkỳtháng01năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/02/2018 1:19 SAVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Giới thiệu - Chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng11năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng11năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/11/2018 11:47 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng1năm2019.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng1năm2019Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/01/2019 7:03 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng4năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng4năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/04/2018 6:28 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng5năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng5năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2018 12:17 SAVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Tin thông báo - chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng7năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng7năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/09/2018 6:32 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Tin thông báo - chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng8năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng8năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2018 5:41 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Tin thông báo - chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng9năm2018.aspx
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng9năm2018Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2018 5:41 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Tin thông báo - chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng012013.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng012013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/03/2013 12:44 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng022013.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng022013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/03/2013 12:47 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng102012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng102012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng102012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/11/2012 12:17 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng102013.aspx
Checked Out To: Vo Thanh Phuc DucKếtquảtiếpcôngdântháng102013.aspx
Checked Out To: Vo Thanh Phuc Duc<
Kếtquảtiếpcôngdântháng102013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/10/2013 8:11 CHTran Trong NghiaVo Thanh Phuc DucTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng122012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng122012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/03/2013 12:41 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng22012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng22012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng22012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2012 12:23 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng32012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng32012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2012 12:34 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng32013.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng32013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/04/2013 6:50 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng42012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng42012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng42012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2012 12:41 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng42013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng42013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng42013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/04/2013 6:50 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng52012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng52012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2012 12:53 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND - Giới thiệu - Chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng52013.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng52013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/06/2013 5:38 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng62012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng62012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/11/2012 11:50 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng62013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng62013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng62013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2013 6:26 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng72012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng72012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/11/2012 11:57 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng72013.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng72013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/08/2013 8:05 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng82012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng82012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/11/2012 12:08 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng82013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng82013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng82013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/08/2013 8:04 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng82017.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng82017Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2017 3:21 SAVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND - Tin thông báo - chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng92012.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng92012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/11/2012 12:13 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng92013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng92013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpcôngdântháng92013Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/09/2013 5:41 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpcôngdântháng92017.aspx
Kếtquảtiếpcôngdântháng92017Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/09/2017 9:04 CHVo Thanh Phuc DucVo Thanh Phuc DucVPUBND- Tin tức chi tiết
Ket-qua-tiep-dan-thang12012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKet-qua-tiep-dan-thang12012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Ket-qua-tiep-dan-thang12012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2012 12:25 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
ket-qua-tiep-dan-thang5-2012.aspx
ket-qua-tiep-dan-thang5-2012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/11/2012 11:44 CHTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Kếtquảtiếpdântháng112012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpdântháng112012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<
Kếtquảtiếpdântháng112012Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/03/2013 1:13 SATran Trong NghiaTran Trong NghiaTran Trong NghiaVPUBND- Tin tức chi tiết
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 Về đầu trang
ipv6 ready