Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 
Thông báo số 114/TB-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng