Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 
Thông báo số  74/TB-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng