LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG (1975 - 2005) - Xuất bản năm 2010 

Chỉ đạo biên soạn

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ LÂM ĐỒNG

 

Ban chỉ đạo

 

LÊ THANH PHONG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Trưởng ban

KHUẤT MINH PHƯƠNG

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó ban

TRƯƠNG VĂN THU

Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh - Uỷ viên

TRẦN DUY VIỆT

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ - Uỷ viên

NGUYỄN VĂN YÊN

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên

NGUYỂN THỊ MỸ CÔNG

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Uỷ viên

 

Ban biên tập

 

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

NGUYỄN SĨ HIỀN

NGÔ XUÂN TRƯỜNG

NGUỴ XỨNG HÙNG

NGUYỄN THỊ MỸ CÔNG

HỒ VỸ

NGÔ VIỆT DŨNG

 

 

Ø      Chương I - Tập trung lãnh đạo, ổn định tình hình, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và xây dựng kinh tế, văn hoá-xã hội (4-1975 đến 1979).

Ø      Chương II - Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh (1980-1985).

Ø      Chương III - Bước đầu tiến hành công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng (1986-1991).

Ø      Chương IV - Kiên trì công cuộc đổi mới theo chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991-2000).

Ø      Chương V - Lãnh đạo đưa tỉnh vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển vào đầu thế kỷ XXI (2001-2005).

Ø      Kết luận.

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 4-2010


Nguồn dữ liệu điện tử

NGUYỄN SĨ HIỀN
Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.