LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG (1930 - 1975) - Xuất bản năm 2008 

Chỉ đạo biên soạn

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

 

Ban chỉ đạo

 

LÊ THANH PHONG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng ban.

KHUẤT MINH PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó ban.

TRƯƠNG VĂN THU

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ủy viên.

TRẦN DUY VIỆT

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên

NGUYỄN VĂN YÊN

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên

NGUYỄN THỊ MỸ CÔNG

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - ủy viên.

  

Biên soạn, chỉnh lý

 

NGUYỄN VĂN HƯƠNG

NGUYỄN SĨ HIỀN

NGÔ XUÂN TRƯỜNG

 

 

Ø      Phần mở đầu - Vùng đất con người Lâm Đồng.

Ø      Phần thứ nhất - Chi bộ Đảng cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Lâm Đồng (1930-1945).

Ø      Phần thứ hai - Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).

Ø      Phần thứ ba - Đảng bộ Lâm Đồng lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (7/1954-4/1975).

Ø      Kết luận.

 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tháng 6-2008


Nguồn dữ liệu điện tử

NGUYỄN SĨ HIỀN
Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.