Quy định cung cấp văn kiện Đảng 

QUY ĐỊNH

Việc cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng để đăng tải
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (môi trường mạng internet)

 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng bao gồm các thông tin đã được số hóa dưới dạng chữ, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và âm thanh. Nội dung thông tin nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền trên các lĩnh vực trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý theo quy định.

Tất cả những tài liệu, văn bản của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là thông tin chính thống, nhằm phục vụ khai thác, sử dụng thông tin cho mục đích lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dụng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Các loại tài liệu, văn bản, thông tin không được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh bao gồm: các tài liệu, văn bản, thông tin có nội dung Tuyệt mật, Tối mật, Mật và các tài liệu, văn bản, thông tin chỉ đạo mang tính chất nội bộ của Đảng.

Các văn bản cần đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại điều 4 của Quy định 14-QĐ/TU ngày 24/4/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng phải được gửi bản điện tử cho Trung tâm cổng thông tin điện tử của tỉnh ngay khi phát hành văn bản.

Văn bản phát hành cần ghi rõ nơi nhận, trong đó có Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Bản điện tử của văn bản phát hành bao gồm các tài liệu dạng word và dạng ảnh (*.doc và *.pdf) và phải do văn thư của các cơ quan, đơn vị gửi về Cổng thông tin điện tử của tỉnh qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng để đăng tải.

Địa chỉ nhận văn bản của Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng là congthongtindientu@lamdong.gov.vn

>> Xem Toàn văn Quy định 14-QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Tỉnh ủy Lâm Đồng.