Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
496/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2020Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
4434/CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/04/2020Trần Văn Hiệp
Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
1991/QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/03/2020Nguyễn Xuân Tiến
Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuyết địnhXây dựng Đảng
Attachment
468/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/03/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 02/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
623/BC-BCSDTUBUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/02/2020Phan Văn Đa
Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
119/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnKinh tế
Attachment
584/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
446/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
108/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchKinh tế
Attachment
579/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/11/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
105/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2019Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
10/QC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/10/2019Nguyễn Xuân Tiến
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy chếXây dựng Đảng
Attachment
435/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
430/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
569/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa X tại hội nghị ngày 29/8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
425/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
555/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
395/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
391/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2019Trần Đức Quận
Báo cáo của BTVTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
357-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/04/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện quý I/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
27-CT/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/01/2019Trần Đức Quận
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChỉ thịXã hội
Attachment
330-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18/08/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
15-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
08-QC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy chếXây dựng Đảng
Attachment
65-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện Nghị quyết 28-nQ/TW HN lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
64-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
63-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
70-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trìnhXây dựng Đảng
Attachment
14-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
423-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/10/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
306-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/09/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
299-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/09/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
60-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
297-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
2812-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/08/2018Trần Đức Quận
Về việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động các loại tội phạm
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
67-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/08/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 9/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
294-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
2769-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Triển khai chứng thư số và chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
293-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
292-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
690-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/08/2018Trần Đình Văn
Thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báo
Attachment
336-GM/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/08/2018Trần Đình Văn
giấy mời dự Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trực tuyến)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
2736-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/08/2018Trần Đình Văn
Về việc triển khai thực hiện kết luận số 414-KL/TU ngày 3/8/2018 của Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
414-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
290-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 7.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
66-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/07/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 8.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
285-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
283-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/07/2018Trần Đức Quận
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
402-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
280-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
65-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/06/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 7.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
64-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/06/2018Trần Đức Quận
Chương trình công tác quý III.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
26-CT/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo phòng không nhân dân
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChỉ thị
Attachment
2625-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/06/2018Trần Đức Quận
Về việc quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
63-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động về xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
272-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/06/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 5.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
1125-QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuyết định
Attachment
271-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/05/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cùa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
267-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
265-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
62-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
264-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
61-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/05/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 6.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
622-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/05/2018Trần Đình Văn
Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báo
Attachment
13-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/05/2018Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
1098-QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/05/2018Trần Đức Quận
Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy (Báo cáo viên cấp tỉnh) khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuyết định
Attachment
263-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/05/2018Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 5.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
259-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/05/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 4.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
613-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/05/2018Trần Đình Văn
Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nhân dân năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
258-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
332-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/04/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
06-QĐi/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Quy định về luân chuyển cán bộ
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định
Attachment
51-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện NQ số 21-NQ/tw hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
50-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-nQ/tW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường côgn tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
49-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/tW của BCH Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng coa chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
48-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện NQ số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lưu, hiệu quả
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
968-CV/VPTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/04/2018Lâm Thị Thúy Phương
Đề nghị cung cấp thông tin
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
326-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13, khoá X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
250-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhệim vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
250-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
46-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/04/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện CT số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
46-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/04/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
59-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
59-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 4.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
58-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Chương trình công tác quý II năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
58-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Chương trình công tác quý II.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
245-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
245-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
320-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đức Quận
Kết luận HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
320-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
2377-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đình Văn
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng phần mềm ứng dụng CNTT
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
589-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/03/2018Trần Đình Văn
Thông báo về việc chuyển thời gian Hội nghi5
Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báo
Attachment
01-QĐ/TU Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/06/2017Trần Đức Quận
Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v ban hành văn kiện của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định
Attachment
164-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2017Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận của TTTU về Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
149-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2017Trần Đức Quận
Báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về " công tác phụ nữ thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
1586-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/05/2017Trần Đức Quận
Công vắn của BTVTU v/v thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
19-CT/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/05/2017Nguyễn Xuân Tiến
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChỉ thị
Attachment
146-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/05/2017Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 5/2017 Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
1 - 100 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này