Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
99/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
98/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
97/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
NQ sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều I, Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
96/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
95/2018/NQ-HĐND7Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
114/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtVăn hóa
Attachment
113/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thực hiện hợp nhất VPĐĐBQH, VPHĐND và VP UBND tỉnh thành văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
112/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
111/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXã hội
Attachment
110/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
109/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
107/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXã hội
Attachment
106/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
105/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
104/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
103/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
102/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtVăn hóa
Attachment
101/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
100/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
15-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
14-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
13-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/05/2018Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
0009-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/04/2017Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
0007-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
0006-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
0005-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
0004-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017.
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
04-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/09/2016Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển Thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
03-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/09/2016Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về phát triển Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
0003-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/12/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
02-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2015Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của BTVTU về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2016
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
0002-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/11/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
01-NQ/ĐHUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/11/2015Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
0001-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
25 - NQ/TU Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/12/2014Nguyễn Xuân Tiến
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
24 - NQ/TU Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/12/2013Huỳnh Đức Hòa
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
0008-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/05/2013Đ/c Thái On
Tăng cường lãnh đạo, phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn quốc gia Nông thôn mới vào năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
11-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/01/2013Trần Duy Hùng
Về thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết-
Attachment
10-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/12/2012Trần Duy Hùng
Về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết-
23 - NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/11/2012Huỳnh Đức Hòa
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
11 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/11/2011Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2012
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
03 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/11/2011Huỳnh Phong Tranh
Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
08 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/08/2011Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển thành phố Đà Lạt nhanh và bền vững giai đoạn 2011- 2015, hướng đến thành phố văn minh, thân thiện
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
07 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/08/2011Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ- công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
06 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/08/2011Huỳnh Phong Tranh
Về đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội huyện Bảo Lâm
giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
05 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2011Huỳnh Phong Tranh
Về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
04 - NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2011Huỳnh Phong Tranh
Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
09 -NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/05/2011Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển huyện Đức Trọng nhanh và bền vững giai đoạn 2011- 2015
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
02 - NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/12/2010Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh,
 xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2011
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
01 - NQ/ĐHUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/10/2010Huỳnh Phong Tranh
Nghị quyết đại hội Đại bểu lần thứ IX  Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
01-NQ/ĐHUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2010Trần Duy Hùng
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện Đạ Huoai
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết
Attachment
20 - NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/12/2009Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2010
 
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
Attachment
19 - NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/06/2009Huỳnh Phong Tranh
Về phát triển thương mại giai đoạn 2009 - 2015
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyết
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này