Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
108/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchKinh tế
Attachment
105/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2019Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
65-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện Nghị quyết 28-nQ/TW HN lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
64-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
63-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
60-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
83-KH/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/06/2018Nguyễn Vĩnh Phúc
Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
51-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện NQ số 21-NQ/tw hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
50-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-nQ/tW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường côgn tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
49-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/tW của BCH Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng coa chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
48-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện NQ số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lưu, hiệu quả
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
46-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/04/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện CT số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
46-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/04/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
36-KHUBND-BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/03/2018Đoàn Văn Việt; Nguyễn Thị Lệ
Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018 giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Dân vận Tỉnh ủyKế hoạch
Attachment
29-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/05/2017Trần Đức Quận
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI "về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
28-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/04/2017Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
25-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2017Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
0023-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/03/2017Trần Đức Quận
Kế hoạch số 23-KH/TU v/v thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 cảu Bộ chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0020-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/03/2017Trần Đức Quận
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
0051-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/01/2017Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2017 và thanh niên nhập ngũ năm 2018
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0050-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0049-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương quý I năm 2017
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0048-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X" nhiệm kỳ 2015 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0047-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch kiểm tra, thẩm định một số tổ chức cơ sở đảng về kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0046-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0045-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0043-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/10/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0042-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/10/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/HU ngày 26/11/2013 của Huyện ủy V/v thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, gắn với kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư.
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0041-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/09/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch triiển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0040-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/09/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân Trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương (Quý IV/2016)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0039-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/09/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0038-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/09/2016Đ/c Trương Văn Bình
Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0037-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/08/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0036-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/08/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0035-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/08/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Đơn Dương giai đoạn 2016-2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
12-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/08/2016Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch của BTVTU v/v thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
0034-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số tổ chức cơ sơ đảng và đảng viên.
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0033-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/08/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch về việc chính lý tài liệu năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
11-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/08/2016Trần Đức Quận
Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
09-KH/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/08/2016Đ/c Hoàng Liên
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Ban Dân vận Tỉnh ủyKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0032-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về Công tác dân vận.
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0031-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy khóa VIII và 9 năm thực hện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy khóa IX ngày 15/3/2007 về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn"; 10 năm thực hiện chủ trương bổ sung Phó bí thư chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0030-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân Trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương (Quý III/2016)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
07-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/06/2016Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
0029-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/06/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
16-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/06/2016Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch-
Attachment
0028-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Đơn Dương năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0027-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch về việc giám sát theo chuyên đề đối với một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0026-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộ thiểu số trong giai đoạn 2016-2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0025-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/05/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0024-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/04/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0023-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/04/2016
Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Tổ chức Đảng theo chương trình năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
0022-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/03/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0021-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương quý II năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0020-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương về "Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0019-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/03/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TQ, ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương (khóa XI), Chương trình hành động số 73-CTr/TU của Tỉnh ủy "về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0018-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/02/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0017-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0016-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch trao tặng huy hiệu đảng đợt 02/9/2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0015-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển Đảng trong LLDQTV, DBĐV năm 2016 và thanh niên nhập ngũ năm 2017
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0014-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/12/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBNT huyện Đơn Dương quý I - 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0013-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/12/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch phát kiểm tra, thẩm định một số tổ chức cơ sở Đảng về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0012-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/12/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch phát triển Đảng viên, thành lập Ban Chi ủy ở các Chi bộ thôn, tổ dân phố, trường họp (2016 - 2020)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0011-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ 2 hàng tháng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0010-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch tổ chức quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0009-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0008-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/11/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí vthư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0007-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/11/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch trao tặng huy hiệu đảng đợt 07/11/2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0006-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/11/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0005-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/10/2015Đ/c Phan Hữu Hoàn
Kế hoạch tiếp đoàn cán bộ Thành ủy PlayKu
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0004-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/09/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBNT huyện Đơn Dương quý IV - 2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0003-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2015Đ/c Trương Văn Bình
Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Tung ương Đảng "về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0002-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/09/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch trao tặng huy hiệu đảng đợt 02/9/2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0001-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/08/2015Đ/c Phan Hữu Hoàn
Kế hoạch tiếp đoàn cán bộ huyện Đăk Hà
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
0170-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thành lập Tổ điều hành và các tổ phục vụ, phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0169-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/06/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đơn Dương đến năm 2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0168-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/06/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0167-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/06/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 27/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng "về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0166-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/06/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0165-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/06/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương (Quý III năm 2015)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0164-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/06/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư "về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0163-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI "về Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0162-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/05/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0161-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/04/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0160-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/04/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch tổng kết 17 năm (1998-2015) thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0159-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/03/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0158-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/03/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương (Quý II năm 2015)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0157-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/03/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình"" của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0156-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/03/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới kết hợp xây dựng xã văn hóa trên địa bàn
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0155-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/03/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới "và Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình" của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0154-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/03/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Chi bộ Trường THPT Proh
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0153-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/03/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0152b-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/03/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0152-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/02/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch tổ chức chung khảo cấp huyện cuộc thi kể "Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương giai đoạn 1930-2013
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0151-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/02/2015Đ/c Lý Văn Kiệt
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0150-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/01/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03-02-2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0149-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/01/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0148-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/01/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu phát triển Đảng trong LLDQTV, DBĐV và thanh niên nhập ngũ huyện Đơn Dương năm 2015, 2016
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0147-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/12/2014Đ/c Thái On
Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định một số TCCSĐ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2014
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
0146-KH/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/12/2014Đ/c Thái On
Kế hoạch phụ trách chào cờ sáng thứ hai hàng tuần tại sân trung tâm khu vực Huyện ủy - UBND huyện Đơn Dương (Quý I năm 2015)
Huyện ủy Đơn DươngKế hoạchXây dựng Đảng
1 - 100 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này