Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
496/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2020Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
396/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/04/2020Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
388/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/03/2020Hoàng Liên
Báo cáo Công tác dân vận quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
468/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/03/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 02/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
623/BC-BCSDTUBUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/02/2020Phan Văn Đa
Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
278/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/01/2020Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
267/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/12/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 11,nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
446/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
435/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
259/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
430/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
425/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
395/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
391/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2019Trần Đức Quận
Báo cáo của BTVTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
241/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/05/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
357-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/04/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện quý I/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
330-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18/08/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
201-BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/10/2018Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV.2018
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáo
Attachment
306-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/09/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
299-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/09/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
297-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
294-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
293-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
292-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
290-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 7.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
285-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
283-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/07/2018Trần Đức Quận
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
280-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
272-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/06/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 5.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
271-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/05/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cùa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
267-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
265-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
264-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
263-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/05/2018Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 5.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
259-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/05/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 4.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
258-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
250-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhệim vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
250-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
174-BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/03/2018Hoàng Liên
Kết quả công tác dân vận quý I/2018; nhiệm vụ quý II/2018
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáo
Attachment
245-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
245-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/03/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
149-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2017Trần Đức Quận
Báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về " công tác phụ nữ thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
146-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/05/2017Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 5/2017 Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
140-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/05/2017Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 4/2017
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
138-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/05/2017Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
135-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/04/2017Trần Đức Quận
Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
0134-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/04/2017Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
128-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/04/2017Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020 và 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
127-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/04/2017Trần Đức Quận
Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, khoá XI "về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
126-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2017Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
120-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/03/2017Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
119-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2017Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0064-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0063-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0062-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0061-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/11/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Báo cáo bổ sung số liệu về công tác giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trong 10 tháng đầu năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0017-BC/TCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/10/2016Đ/c Lê Đình Thọ
Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2016
Ban Tổ chức - Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0056-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/10/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0055-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/10/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0075-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2016Trần Đức Quận
Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0054-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/09/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2016.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0053-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/09/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác xây dựng Đảng các đoàn thể nhân dân trong DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phân tư nhân và daonh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0052-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/09/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam" trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0051-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/08/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo về việc giải quyết các nội dung đơn liên quan đến ông Đào Trọng Sơn, nguyên là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Xuân.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0050-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/08/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0049-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/08/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy và 09 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0048-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/08/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương bổ sung Phó bí thư chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo Thông báo số 1055-TB/BTCTW, ngày 09/4/2005 của Ban Tổ chức Trung ương
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0047-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/08/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0057-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/08/2016Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
0046-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tóm tắt về đặc điểm tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Đơn Dương.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0045-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 04/5/2012 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động đối ngoại nhân dân"
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0044-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0016-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/07/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
0043-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0042-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0041-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/07/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo v/v đ/c Bí thư đi tham gia cùng Đoàn công tác của huyện làm việc với Dự án TH True Milk tại tỉnh Nghệ An
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0040-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo sơ kết công tác đánh giá cán bộ
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0039-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/06/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0038-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/06/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo về dự kiến phương án nhân sự giới thiệu để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND & UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0037-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/06/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 của Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0036-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0035-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0033-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/05/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy "Về đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0032-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 27/5/2015 của BTV Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0031-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0030-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/04/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới quý I năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0029-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0028-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/04/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0027-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/04/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tình hình công tác nội chính quý I năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0026-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0025-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0024-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và công tác lãnh đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0023-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Huyện ủy Đơn Dương hạng mục mở rộng khối nhà làm việc
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0022-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0021-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0020-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0019-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
Attachment
0018-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Báo cáo tình hình công tác Nội chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngBáo cáo
1 - 100 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này