HĐND - UBND Phường 4 

HĐND - UBND PHƯỜNG 4 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 Đoàn Thị Điểm - Phường 4 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822290.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong4@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 36 CBCC.

Danh sách lãnhd đạo HĐND - UBND phường 4:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

1.       

Lâm Dũ Hùng

- Bí thư Đảng uỷ

- Chủ tịch HĐND

2.

Hoàng Văn An

- Phó Bí thư Đảng ủy

3.       

Nguyễn Minh Thiện

- Phó Bí thư Đảng ủy

- Chủ tịch UBND

4.       

Văn Phi Châu

- Đảng viên

- Phó Chủ tịch HĐND

5.       

Nguyễn Thành Luân

- Đảng viên

- Phó Chủ tịch UBND

6.

Đỗ Quốc Phong

- Đảng viên

- Phó Chủ tịch UBND