HĐND - UBND Phường 2 

HĐND - UBND PHƯỜNG 2 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 238 Phan Đình Phùng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822115.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong2@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 29 CBCC.

Danh sách lãnhd đạo HĐND - UBND phường 2:

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ Đảng, đoàn thể

Chức vụ chính quyền

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

01

Phạm Thị Long

- UVBTV Thành ủy

- Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Kỳ Quân

- Phó Bí thư

- Chủ tịch HĐND

03

Phạm Thành Viên

- Phó Bí thư

- Chủ tịch UBND

04

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Phó Chủ tịch HĐND

05

Nguyễn Thị Tuyết

- Phó Chủ tịch UBND

06

Đào Bá Huân

Đảng viên

- Phó Chủ tịch UBND

07

Phan Thị Xuân

- Chủ tịch UBMTTQ