HĐND - UBND Xã Xuân Trường 

UBND XÃ XUÂN TRƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Xuân Trường II - xã Xuân Trường - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 838102.

Địa chỉ thư công vụ: ubndxuantruong@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 36 CBCC.

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Hà Phước Ta

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3838478

2.       

Đặng Trọng Hiền

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3838478

3.       

Trần Như Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3590737

4.       

Nguyễn Anh Tuấn

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND

3838102

5.       

Nguyễn Trọng Bình

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3838102

6.

Phạm Văn Dũng

 Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3838102