HĐND - UBND Xã Xuân Thọ 

UBND XÃ XUÂN THỌ

Địa chỉ: Thôn Đa Lộc - xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 825032.

Địa chỉ thư công vụ: ubndxuantho@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 33 CBCC.

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Thìn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3593467

2.       

Nguyễn Văn Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3593467

3.       

Ngô Văn Dũng

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3825032

4.       

Trần Phương

Đảng viên

Phó Chủ tịch UBND

3825032

5. 

Hà Long Nhựt

Đảng viên

Phó Chủ tịch HĐND

3825032

6. 

Lê Dương

Đảng viên

Phó Chủ tịch UBND

3825032