HĐND - UBND Xã Trạm Hành 

UBND XÃ TRẠM HÀNH - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Thôn Phát Chi - Xã Trạm Hành - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 591198

Địa chỉ thư công vụ: ubndtramhanh@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 37

Danh sách lãnh đạo và số điện thoại:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.        

Trần Thanh Trí

Bí thư đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3591197

2.        

Nguyễn Nho Chí Quang

Phó bí thư Đảng ủy

3591235

3.        

Nguyễn Văn Thắng

Phó bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3591197

4.        

Nguyễn Vĩnh Thi

Đảng viên

Phó Chủ tịch HĐND

3701235

5.        

Nguyễn Văn Thường

Đảng viên

Phó Chủ tịch UBND

3591198

6.

Nguyễn Văn Trung

Đảng viên

Phó Chủ tịch UBND

3591197