HĐND - UBND Xã Tà Nung 

UBND XÃ TÀ NUNG - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Tổ 4, Thôn 2 - Xã Tà Nung - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 595520

Địa chỉ thư công vụ: ubndtanung@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 37

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thành Lý

 Chủ tịch HĐND

 

3595520

 

 

 

Lê Quang Húy

Bí thư

 

2.       

Đường Dẫu Hà

Phó bí thư Đảng ủy

 

 

Nguyễn Thành Lợi

Đảng viên

Chủ tịch UBND

3.       

Nguyễn Châu Cường

 Đảng viên

Phó chủ tịch HĐND

4.       

Kră Jă Ha Djiệp

Đảng viên

Phó chủ tịch UBND

5.

Liêng Hót Hồng Thắm

Đảng viên

Phó chủ tịch UBND