HĐND - UBND Xã Tà Nung 

UBND XÃ TÀ NUNG - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Tổ 4, Thôn 2 - Xã Tà Nung - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 595520

Địa chỉ thư công vụ: ubndtanung@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 37

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thành Lý

Bí thư Đảng ủy

 Chủ tịch HĐND

 

3595520

 

 

2.       

Đường Dẫu Hà

Phó bí thư Đảng ủy

 

3.       

Nguyễn Châu Cường

 

Phó chủ tịch HĐND

4.       

Lê Quang Húy

Phó bí thư

Chủ tịch UBND

5.       

Kră Jă Ha Djiệp

 

Phó chủ tịch UBND