HĐND - UBND Phường 5 

HĐND - UBND PHƯỜNG 5 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 62 Hoàng Diệu - Phường 5 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822003.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong5@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 37 CBCC.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1

Nguyễn Đức Cường

Bí thư Đảng ủy phường

2

Nguyễn Văn Thạch

Phó Bí thư Đảng ủy

- Phó Chủ tịch HĐND

3815676

3    

Phạm Huyền Nhung

 

Phó Chủ tịch HĐND

3815676

4       

Nguyễn Như Việt

- Chủ tịch UBND

3560979

5       

Nguyễn Bá Tường

 

Phó Chủ tịch UBND

3820191

6       

Tô Xuân Hải

 

Phó Chủ tịch UBND

3815676