HĐND - UBND Phường 12 

HĐND - UBND PHƯỜNG 12 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Tổ Thái Phát - Phường 12 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 823768.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong12@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 34 CBCC.

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3586768

2.

Lê Thị Hoàng Oanh

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

3.       

Nguyễn Văn Ron

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3823768

4.       

Trương Ngọc Anh

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND

3586768

5.       

Võ Văn Sang

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3823768