HĐND - UBND Phường 11 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11

Địa chỉ: Trại Mát - Phường 11 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822006.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong11@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 34 CBCC.

Danh sách lãnh đạo và số điện thoại UBND phường 11:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.      

Lê Văn Sỹ

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3580356

2.      

Huỳnh Quốc Phương

Phó Bí thư Đảng ủy

 

3580009

3.      

Lê Văn Tây

Chủ tịch UBND

3580357

4.      

Đỗ Hữu Đạt

 

Phó Chủ tịch HĐND

3580352

5.      

Nguyễn Tiến Trung

Phó Chủ tịch UBND