HĐND - UBND Phường 10 

HĐND - UBND PHƯỜNG 10 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 05 Hùng Vương - Phường 10 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822475.

Địa chỉ thư công vụ: ubndphuong10@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 34 CBCC.

Danh sách lãnhd đạo HĐND - UBND phường 10:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Văn Hùng

- Bí thư

- Chủ tịch HĐND

3813527

2.       

Trần Văn Thiêm

- Phó Bí thư

 

 

3.       

Tôn Thất Thanh Vũ

- Phó Bí thư

- Chủ tịch UBND

3822475

4.       

Nguyễn Dương Thái Sơn

 

- Phó Chủ tịch HĐND

 

5.       

Nguyễn Xuân Nguyên

 

- Phó Chủ tịch UBND