HĐND - UBND xã Xuân Thọ 

UBND XÃ XUÂN THỌ

Địa chỉ:  xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 8325032.

Địa chỉ thư công vụ: ubndxuantho@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 35 CBCC.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Thì

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

3838478

2.       

Ngô Văn Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

3590737

3.       

Hà Long Nhựt

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND

3838102

4.       

Trần Phương

Đảng ủy viên

Phó Chủ tịch UBND

3838102