Phòng Tài chính Kế hoạch 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 532720.

Địa chỉ thư công vụ: tckhdalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 18 CBCC.

Chức năng nhiệm vụ:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Lạt, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Đà Lạt, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Nguyễn Văn Triêm

Trưởng phòng

3532720

2.  

Đỗ Đức Trung

Phó Trưởng phòng

3.  

Lê Anh Sơn

Phó Trưởng phòng