Phòng Lao động TB&XH 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 29 Đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 0633 922197, 3828021 fax: (+84) 633 577717.

Địa chỉ thư công vụ: ldtbxhdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 12 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của Pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Lê Ngọc Lộc

Phó bí thư Chi bộ

Trưởng phòng

 

2.       

Lê Văn Dũng

Bí thư Chi bộ

Phó Trưởng phòng

3577717

3.       

Nguyễn Đăng Khoa

Đảng viên

Phó Trưởng phòng