Phòng Kinh tế 

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 02 Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 0263 3822481 fax: 0263 3531941

Địa chỉ thư công vụ: ktdalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 12

Vị trí - Chức năng:

Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.


Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Nguyễn Đức Cứ

Trưởng phòng

3822481

2.  

Nguyễn Văn Tín

Phó Trưởng phòng

3.  

Nguyễn Đình Thiện

Phó Trưởng phòng