Phòng Giáo dục và Đào tạo 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: số 02 Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt;

Điện thoại: 02633 532259;

Địa chỉ thư công vụ: gddalat@lamdong.gov.vn;

Số CBCC: 14 CBCC;

Vị trí - Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:


STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Trần Đức Minh

Trưởng phòng

3532259

2.  

Nguyễn Xuân Phong

Phó Trưởng phòng

3.  

Tăng Thị Hằng

Phó Trưởng phòng