Phòng Dân tộc 

PHÒNG DÂN TỘC THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Khu liên cơ số 02 đường Trần Nhân Tông, phường 8, thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 513578.

Địa chỉ thư công vụ: dtdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 03 CBCC.

Chức năng nhiệm vụ:

 Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Lạt; có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc..

- Phòng Dân tộc thành phố Đà Lạt chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên môn của Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Đặng Văn Miện

Đảng viên

Trưởng phòng

3513578