Trung tâm Quản lý Nhà 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ NHÀ - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  11 đường Trần Hưng Đạo - Phường 10 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 812596 fax: (+84)2633 812162

Địa chỉ thư công vụ: ttqlndalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 45

Danh sách và số điện thoại:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Hàng

Phó Bí thư Chi bộ

Giám đốc

3832 046

2.

Lê Văn Thanh

Chi ủy viên

Phó Giám đốc

3832 046