Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 29 đường 3/4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 829222.

Địa chỉ thư công vụ: ttpthtktdl@lamdong.gov.vn

Số CBCC:  12

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Xuân Lập

 

Phó Giám đốc

3829 222

2.

Lê Đình Cường

 

Phó Giám đốc

3829 222