Trung tâm Nông nghiệp 

TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 821271 - 02633 535849 - 02633 825213 - 02633 822754.

Địa chỉ thư công vụ: ttnndalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 12

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Văn Quang

 

Phó Giám đốc

3825213