Hạt Kiểm lâm 

HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  29B Phan Bội Châu - Phường 1 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 822253

Địa chỉ thư công vụ: hkldalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 19

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Vũ Thành Sơn

Bí thư Chi bộ

Hạt trưởng

3836986

2.       

Đặng Quốc Thái Bình

Đảng viên

Phó Hạt trưởng

3520638