Hạt Kiểm lâm 

HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  số 21A Quốc lộ 20 - Phường 11 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 822253

Địa chỉ thư công vụ: hkldalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 17

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Võ Thanh Sơn

Bí thư Chi bộ

Hạt trưởng

3836986

2.       

Lê Thái Sơn

Đảng viên

Phó Hạt trưởng

3520638