Ban Quản lý Chợ 

BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 1 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 821586.

Địa chỉ thư công vụ: bqlcdalat@lamdong.gov.vn  

 Danh sách lãnh đạo Ban quản lý Chợ:

STT

Họ và Tên

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1

Nguyễn Long An

Trưởng ban

3821 586

2

Đặng Mậu Nhi

Phó Trưởng ban