Thành đoàn Đà Lạt 

THÀNH ĐOÀN ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822282.

Địa chỉ thư công vụ: dtncsdalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 12 CBCC.

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Thanh Tuấn

- Ủy viên BCH Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể thành phố Đà Lạt.

- Bí thư Chi bộ Thành đoàn Đà Lạt

- Bí thư Thành đoàn Đà Lạt

3700004

2.       

Nguyễn Đăng Khánh Phượng

 

- Phó bí thư Thành đoàn Đà Lạt

 

3991129