Hội Phụ nữ thành phố 

HỘI PHỤ NỮ - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại0263 3822210.

Địa chỉ thư công vụ: hpndalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 05.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Hoàng Nhật Lệ

Thành ủy viên

Chủ tịch

3822210

2.       

Trần Trương Thị Thiên Trà

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3822210

3.       

Đặng Thị Hoa

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3822210