Hội Nông dân thành phố 

HỘI NÔNG DÂN - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại0263 3822130.

Địa chỉ thư công vụ: hnddalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 04.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Đức Công

Thành ủy viên

Chủ tịch

3822130

2.       

Nguyễn Thị Phương Anh

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3822130