Hội Cựu chiến binh thành phố 

HỘI CỰU CHIẾN BINH - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  số 29 đường 3 tháng 4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại0263 3824916.

Địa chỉ thư công vụ: hccbdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 03.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Sỹ Hiệp

Đảng viên

Chủ tịch

3824916

2.       

Nguyễn Hữu Ngọt

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3824916

3.