HĐND thành phố Đà Lạt 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  số 02 Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt;

Điện thoại: 02633  822 633;

Địa chỉ thư công vụ: hdnddalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 06;

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Huỳnh Thị Thanh Xuân

Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Bí thư Thành ủy Đà Lạt

Chủ tịch HĐND thành phố

3822010

2.  

Nguyễn Văn Tới

Ủy viên BTV Thành ủy

Phó Chủ tịch HĐND

3.  

Trang Tân Phương

Phó Chủ tịch HĐND

4.  

Phan Thị Xuân Thảo

Trưởng Ban KTXH HĐND

5.  

Vũ Xuân Oanh

Phó Ban Pháp chế HĐND