Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Thử nghiệmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/04/2015Thử nghiệm
Thử nghiệm
Thành ủy Đà LạtBáo cáo
Attachment
681 -QĐ/Th.UUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/09/2014Trần Đức Quận
Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt
Thành ủy Đà LạtQuyết định