Cơ cấu tổ chức 

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY ĐÀ LẠT      

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822010.

Địa chỉ thư công vụ: tudalat@lamdong.gov.vn

STT

CƠ QUAN/ HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

I

Thường trực Thành ủy

1.       

Đ/c  Huỳnh Thị Thanh Xuân

Bí thư Thành ủy Đà Lạt

2.

Đ/c Đặng Quang Tú

Phó Bí thư Thành ủy Đà lạt

3.       

Đ/c Tôn Thiện San

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Đà lạt

II

Văn phòng

1.       

Đ/c  Hồ Tôn Thông

Chánh văn phòng Thành ủy Đà Lạt

2.       

Đ/c Nguyễn Thị Bích Đào

Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Lạt

3.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Lạt