Chức năng nhiệm vụ 

Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Thành ủy; phối hợp, điều hoà hoạt động của các ban Đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề thấy cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lâm Đồng tại địa phương; tổng hợp thông tin cấp ủy.

Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy; quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy và đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu của cấp ủy.

Văn phòng Thành ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Giúp Thành uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ và lịch công tác tuần của Thường trực Thành uỷ. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.

Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Thành ủy; giúp thường trực Thành ủy phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban Xây dựng Đảng để phục vụ cho hoạt động chung của Thành ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp của Thường trực Thành ủy, các cuộc làm việc của đồng chí bí thư, các phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ được Ban Thường vụ phân công; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của hội nghị cấp ủy.

Giúp Thường trực Thành ủy xử lý, điều hành công việc hàng ngày của Thành ủy.

2- Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, các ngành chức năng của UBND, các đoàn thể xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và đề án do cấp ủy giao; theo dõi, đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị đề án, nghị quyết, chỉ thị để trình cấp ủy về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.

3- Phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án, các quyết định của Thành ủy và của Tỉnh ủy; phối hợp tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại địa phương.

4- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho Thành ủy viên và cho Thành ủy, tổ chức Đảng và Đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của Thành ủy. Giúp Thường trực Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lên Tỉnh ủy; theo dõi đôn đốc các Ban Xây dựng Đảng, các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

5- Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gởi đến Thành ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp dân của Thường trực Thành ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Thành ủy giao.

6- Đảm bảo công tác văn thư lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.

Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của Thành ủy; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ nguồn, thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào khi lưu trữ. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của các cấp ủy cơ sở, cơ quan trực thuộc cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

7- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của Thành ủy. Bảo đảm kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng Thành ủy và các cơ quan đảng. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho các đảng ủy phường xã.

Xây dựng và phối hợp với văn phòng Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công nghệ thông tin cho cấp ủy viên, cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp ủy cơ sở và cơ quan trực thuộc Thành ủy.

8- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan trực thuộc Thành ủy.

Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy để có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của Thành ủy. Quản lý, khai thác mạng cơ yếu theo quy định hiện hành.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.