Cơ cấu tổ chức 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 833113.

Địa chỉ thư công vụ: btgdalat@lamdong.gov.vn

1.       

Đ/c Ôn Hải Điệp

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

2.       

Đ/c Lê Thị Hồng Phúc

Phó Ban tuyên giáo Thành ủy