Ban Tổ Chức Thành uỷ Đà Lạt 

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY ĐÀ LẠT   

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 825180

Địa chỉ thư công vụ: tudalat@lamdong.gov.vn

STT

CƠ QUAN/ HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.       

Đ/c Đặng Quang Tú

Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng Ban Tổ Chức

2.

Đ/c Chế Công Đức

Phó Trưởng Ban Tổ Chức

3.       

Đ/c Trịnh Minh Lâm

Phó Trưởng Ban Tổ Chức