Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 31 Đinh Tiên Hoàng - Phường 2 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 831243.

Địa chỉ thư công vụ: ttbdctdalat@lamdong.gov.vn

1.       

Đ/c Ôn Hải Điệp

Giám đốc Trung tâm

2.       

Đ/c Trần Văn Phương

Phó Giám đốc Trung tâm